Výpočet změn teplotních koeficientů modulů

Brazilští vědci posuzovali výpočet teplotních koeficientů v solárních modulech, aby zjistili, zda existuje vztah mezi závislostí těchto koeficientů a ozářením. Tvrdí, že jejich práce se může použít ke zlepšení modelování výkonu FV modulů.

Výzkumníci z Federální univerzity v Rio Grande do Sul v Brazílii vyvinuli nový způsob měření změn teplotních koeficientů (TC) v solárních modulech.

„Naše práce poskytuje vylepšený popis chování fotovoltaických modulů při různých úrovních ozáření a popisuje některé aspekty, které nebyly plně obsaženy ve vědecké literatuře,“ řekl výzkumník Fabiano Gasparin. ,,Výsledky lze aplikovat na jakýkoli typ fotovoltaického systému s krystalickými křemíkovými články.“

Vědci uvedli, že chtějí na základě experimentálních dat identifikovat obecný vztah mezi závislostí TC a ozářením. Výpočet se má použít pro modelování výkonu fotovoltaických modulů, tvrdí.

Výzkumníci hodnotili TC osmi FV modulů s různou účinností při různém ozáření. Měřili IV křivky panelů na velkoplošném pulzním solárním simulátoru (LAPSS) s ozářením od 100 do 1 000 W/m2 a teplotami od 25 °C do 65 °C.

„Z matice 50 IV křivek pro každý modul byly vypočteny TC napětí naprázdno (VoC), zkratového proudu (IsC) a maximálního výkonu (Pm) pro různé ozáření,“ řekl Gasparin.

Vědci moduly testovali v termostatické komoře, která je zahřívala na řízenou teplotu. Zjistili, že TC VoC se u c-Si PV modulů logaritmicky mění s ozářením.

Variace teplotních koeficientů solárních modulů

,,Toto chování se dobře popsalo novou empirickou logaritmickou funkcí odvozenou z naměřených dat,“ řekl Gasparin. ,,Toto chování se také popsalo teoretickými rovnicemi odvozenými z fyzikálních principů modelu solárního článku. A oba modely jsou ekvivalentní.“

Výpočet změn teplotních koeficientů modulů
Termostatická komora pro ohřev FV modulů na řízenou teplotu – výpočet změn

Zjistili, že TC IsC je prakticky konstantní s ozářením u konvenčních c-Si FV modulů. A mírně se zvyšuje při nižším ozáření u moderních poločlánkových FV modulů.

,,Toto chování se dále nezkoumalo. Protože hraje pouze malou roli při modelování energetické přeměny fotovoltaických modulů,“ uvedli. ,,TC Pm je naopak poměrně konstantní s ozářením pro studované poločlánkové fotovoltaické moduly.“

Gasparin řekl, že skupina ještě musí simulovat své poznatky v modelování systémů.

„Zatím nevíme, jaký bude skutečný dopad na výrobu energie v systému v průběhu času ve srovnání se simulovanými výsledky,“ řekl. „Novým vývojem do budoucna se můžou porovnat modely a vyhodnotit dopady. Výpočet a nové simulace nám mohou ukázat rozdíly, ale z pohledu investorů a vývojářů se zdají být druhořadé. Možná lze dosáhnout malého zlepšení v simulovaných výsledcích.“

Výzkumníci představili svou novou metodologii v „Posouzení změn teplotních koeficientů fotovoltaických modulů se slunečním zářením“. To se nedávno publikovalo v Solar Energy.

„Výsledky mohou zlepšit PV přesnost modelování PV zařízení v širokém rozsahu slunečního záření a teplot. Včetně efektu, který se v technických aplikacích obvykle nezvažuje,“ uzavřeli vědci.

Zdroj: pv-magazine, TowPoint