Software s otevřeným zdrojovým kódem pro obnovitelné energie

Rozhraní CEREI

Tento nový software, vytvořený skupinou vědců v Austrálii, lze upravit pro různá regulační prostředí. Uživatelské rozhraní programu požaduje sedm vstupních souborů s rozlišením 30 minut.

Australská výzkumná skupina vyvinula nový software s otevřeným zdrojovým kódem. Ten má zúčastněným stranám pomoci při nákladově efektivních investicích do obnovitelné energie. Software nazvaný CEREI se navrhl pro regulační prostředí australského státu Victoria, ale lze jej upravit tak, aby sloužil jiným regionům.

„Nástroj má za cíl pomoci zúčastněným stranám činit informovaná rozhodnutí investovat do obnovitelné energie a pochopit dopad různých tarifů na ekonomickou životaschopnost investic do obnovitelné energie,“ uvedli výzkumníci. ,,To zahrnuje vyhodnocení nákladů a přínosů. A taky posouzení dopadů různých tarifních struktur na ekonomickou proveditelnost těchto možností.“

Uživatelské rozhraní CEREI programu požaduje sedm vstupních souborů s rozlišením 30 minut. Nejprve jsou uživatelé požádáni, aby zaprotokolovali složky síťového tarifu, jako jsou poplatky za energii a síťové poplatky a poplatky za místní trh. Zadruhé se požádají, aby zaprotokolovali údaje o spotřebě energie pro zamýšlené použití. A ve třetím vstupu jsou uvedeny náklady na energii.

Ve čtvrtém vstupu uživatel nahraje předpokládanou výrobu energie z místního obnovitelného zdroje energie. A to ať už jde o FV, větrnou energii nebo jiný relevantní zdroj. Na vstupu 5 se zaznamenává výkupní cena. Zatímco na vstupu 6 se stane uživatel požádán, aby nahrál souhrn referenčního účtu za energii pro srovnání. V posledním sedmém vstupu uživatel zaznamená parametry nákladů životního cyklu, včetně kapitálových nákladů, míry inflace a míry degradace.

Software s otevřeným zdrojovým kódem

Software s otevřeným zdrojovým kódem pro obnovitelné energie
Rámec CEREI

S těmito vstupy může software poskytnout několik výstupů. Může poskytnout odhadovaný účet za energii a potenciální úspory ve srovnání s referenčním účtem. Navíc ukazuje výsledek indexu cenové efektivity (PEI) za celý rok. Nakonec nabízí posouzení nákladů životního cyklu, včetně vyrovnání nákladů na energii (LCOE) a jednoduché doby návratnosti. Kromě toho lze nástroj použít pro scénáře za elektroměrem, kdy se určitá elektřina spotřebovává a část se dodává do sítě, stejně jako ve scénářích, kdy se elektřina pouze prodává do sítě.

„Navrhovaný nástroj může podpořit průmyslové a komerční zákazníky v Austrálii, aby snížili své účty za elektřinu a distribuci výroby na místě za elektroměrem,“ uvedli vědci. ,,Kromě toho může pomoci těm, kdo rozhodují v průmyslových a komerčních organizacích, identifikovat nákladově efektivní řešení obnovitelné energie a podpořit integraci obnovitelných zdrojů energie do stávajících energetických systémů.“

Software se představil v článku „CEREI: Open-source nástroj pro nákladově efektivní investice do obnovitelné energie“, publikovaném v časopise SoftwareX. Software CEREI vyvinuli vědci z University of Technology Sydney a Federation University Australia.

„Jednou z pozoruhodných silných stránek CEREI se jeví její schopnost dosáhnout rovnováhy mezi poptávkou po energii, její výrobou, odezvou na poptávku a velkoobchodní vyrovnávací energií,“ uzavřeli akademici. „Navíc tím, že CEREI poskytuje komplexní přehled různých tarifních struktur a alternativ investic do obnovitelných zdrojů energie, pomáhá zjednodušit složitá rozhodnutí a učinit cestu k budoucnosti zelené energie dostupnější.“