Recyklace je klíč k udržitelnosti solární energie

Nová studie dopadů obnovitelné energie na životní prostředí nachází srovnání významné pro solární energii ke snížení jejích dopadů v různých kategoriích. Včetně lidského zdraví, vyčerpávání zdrojů a poškozování životního prostředí. Studie zejména uvádí, že je zapotřebí více práce na vytvoření komplexní sítě pro opětovné použití. I recyklaci fotovoltaických produktů s ukončenou životností.

Vědci vedení Veřejnou univerzitou v Navarře ve Španělsku provedli podrobnou analýzu životního cyklu solárních fotovoltaických technologií. Dále provedli srovnání jejich dopadů v různých kategoriích s dopady elektřiny vyrobené jinými technologiemi obnovitelných zdrojů, stejně jako fosilními palivy nebo jadernou energií.

Pokud jde o emise CO2 a ekvivalentní emise, studie zjistila, že dopad slunce je dnes mnohem nižší než u veškeré produkce uhlí a plynu. Včetně zachycování uhlíku, i o něco nižší než u větru a o něco vyšší než u jaderné energie. A zatímco se očekává, že úroveň dopadu posledně jmenovaných dvou zůstane na podobné úrovni až do roku 2050. Studie uvádí mnohem více příležitostí pro solární energii. A to zejména ke snížení emisí v tomto časovém rámci.

Studie publikovaná v Progress in Photovoltaics zjistila, že využití půdy je jedinou kategorií, kde solární energie může být srovnatelná s fosilními palivy. A to ačkoli solární energie by celkově stále vyžadovala méně půdy a měla mnohem nižší dlouhodobé dopady na tuto půdu. Zlepšení střešní a jinak integrované fotovoltaické výroby, stejně jako přístupy, např. agrovoltaiky, to mají v nadcházejících letech zlepšit.

Studie však stále poznamenává, že při plánování nových rozsáhlých fotovoltaických zařízení by měla být pečlivě zvážena konkurence o půdu s produkcí potravin. Stejně tak i přijetí veřejností.

Solární vs. solární srovnání

Studie také zkoumala různé solární technologie včetně krystalického křemíku, teluridu kadmia a tenkého filmu CIGS. Přičemž poznamenala, že křemík přichází s nejvyššími emisemi, ale jiní mají větší obavy z dostupnosti materiálů, jako je indium a telur. Silicon PV se bude muset poprat s dostupností stříbra. Ale protože alternativy k tomuto materiálu jsou již komerčně nabízeny, studie neočekává, že by to mělo zásadní dopad na recyklaci.

Recyklace je klíč k udržitelnosti solární energie
Ministère de la Transition écologique

Autoři se také snažili zohlednit perovskitové solární články jako nově se rozvíjející fotovoltaickou technologii. Ta pravděpodobně zaznamená rozsáhlou výrobu dlouho před rokem 2050. Upozorňují, že se zdá obtížné provést řádné posouzení životního cyklu této technologie. Zejména protože není zdaleka přesná cesta a konstrukce materiálu, kterou to vyžaduje. Ale přítomnost olova znamená, že bude mít pravděpodobně zvýšený dopad na kategorie lidského zdraví. Zatímco snadné zpracování by mu poskytlo potenciál pro velmi nízké emise a dopady na životní prostředí.

Budoucnost výroby fotovoltaických materiálů

Další klíčové závěry studie jsou, že koncentrace téměř veškeré výroby fotovoltaických materiálů v Číně by mohla v blízké budoucnosti představovat další výzvu pro udržitelnost solární energie. A doporučuje jak spolupráci, tak zřízení výroby v jiných regionech.

Autoři konečně poznamenávají, že recyklace fotovoltaických produktů je stále velkým otazníkem, který visí nad průmyslem. A že je stále zapotřebí mnoho práce jak k vývoji nových procesů k obnově více materiálů z produktů s ukončenou životností, tak k jejich implementaci.

„Zdá se zapotřebí více zařízení pro demontáž modulů; a poté, buď na místě, nebo na jiných specializovaných místech, kam se můžou demontované díly odeslat k dalšímu zpracování. A zda se má stát nutné vybudovat zařízení pro zvýšení regenerace prvků a speciálně recyklaci skla,“ uzavírá list. „Pro ukončení životnosti fotovoltaických modulů se má zvážit také logistický přístup na regionální úrovni (např. v evropském měřítku). Přičemž doprava na recyklační místa bude podstatnou součástí budoucích emisí spojených s celým životním cyklem fotovoltaických systémů.“

Zdroj: pv-magazine, TowPoint