IMMOFINANZ hodlá dosáhnout bezemisního stavu do 2040 emise

Emise
Emise

Společnost IMMOFINANZ svou novou strategií čistých nulových emisí (Net Zero Emmisions Strategy) významně přispívá k boji proti klimatické změně. Její plány požadují snížení všech emisí skleníkových plynů o 60 procent (pod úroveň roku 2019) do roku 2030–a do roku 2040 hodlá tato přední evropská firma zabývající se komerčními nemovitostmi produkovat nulové emise v celém hodnotovém řetězci. To znamená, že společnost IMMOFINANZ jasně překročí cíl stanovený Evropskou unií dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality.

Realitní sektor hraje rozhodující roli v boji proti neustále postupující klimatické změně. Zhruba 40 procent celosvětových emisí připadá na výstavbu nebo provoz budov. Aby bylo globální oteplování omezeno na maximálně 1,5 °C, je naléhavě zapotřebí zavést celou řadu opatření. Společnost IMMOFINANZ, jako jedna z předních společností v oblasti komerčních nemovitostí v Evropě, přijala tuto odpovědnost a hodlá se do roku 2040 stát firmou produkující nulové emise.

„Akutní klimatická krize a s ní související ekologický dopad jsou nejnaléhavějšími výzvami naší doby – a po nás se žádá, abychom jednali. Stanovili jsme si proto ambiciózní cíl: dosáhnout nulových emisí ve všech oblastech aktivit naší společnosti do roku 2040. To odráží náš závazek přijmout odpovědnost za lidstvo a naše životní prostředí, stejně jako náš záměr hrát vedoucí roli v udržitelné transformaci našeho odvětví,“ komentoval Dietmar Reindl, COO (provozní ředitel) společnosti IMMOFINANZ, ambiciózní program udržitelnosti, který si tato firma stanovila.

Strategie čistých nulových emisí společnosti IMMOFINANZ zahrnuje pevné a konkrétní cíle a milníky. Nejdůležitější cíle spočívají ve snížení všech emisí skleníkových plynů poškozujících klima (např. CO2, metan atd.) do roku 2030 o 60 procent ve srovnání s úrovní roku 2019 a zajistit, aby společné prostory a prostory portfolia spravovaného společností IMMOFINANZ produkovaly nulové emise. Předpokládá se, že celý hodnotový řetězec, tj. včetně stavebních a renovačních opatření, bude do roku 2040 bez emisí. Nájemci budou podporováni v tom, aby dosáhli čistého nulového emisního stavu. Všechny emise skleníkových plynů budou sníženy, přičemž kompenzačními opatřeními budou neutralizovány pouze technologicky nevyhnutelné zbytkové emise. Harmonogram bude revidován v pětiletých intervalech až do roku 2040, aby bylo dosaženo souvisejících opatření a využito všech příležitostí a aby poskytl zákazníkům, nájemcům a investorům jasnou představu o stavu dosažení cíle.

Zelené technologie pro účinnější využívání energie Společnost IMMOFINANZ stanovila široký program opatření ke snížení emisí skleníkových plynů, a tím i ke splnění těchto ambiciózních cílů. Jako příklad uveďme, že každý rok projde minimálně pět procent portfolia nemovitostí rozsáhlou rekonstrukcí za účelem dosažení účinnějšího využívání energie. IMMOFINANZ také výrazně zvýší vlastní výrobu obnovitelné energie díky instalaci fotovoltaických zařízení na střechy nákupních parků STOP SHOP a díky vybavení všech nových lokalit fotovoltaickými systémy. Kancelářské budovy myhive a nákupní centra VIVO! budou vybavena fotovoltaickým zařízením tam, kde to bude možné, a v závislosti na konkrétní lokalitě. Externí dodávky elektřiny budou převedeny na stoprocentně obnovitelné zdroje energie a výkup fosilních paliv bude ukončen. V budoucnu budou v celém portfoliu instalovány energeticky úsporné osvětlovací systémy a chladiva s vysokým potenciálem emisí skle níkových plynů budou nahrazena jinými. Masivně bude také rozšířeno využívání chytrých technologií pro všechny nemovitosti, a to včetně digitalizace spotřeby ve všech oblastech. Společnost IMMOFINANZ je v úzkém kontaktu se svými nájemci a bude je podporovat při přechodu na udržitelné využití jejich prostor.

zdroj:

Martina Jašková,